معرفی رئیس خدمات آموزشی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی:  معصومه جمشید پور

تلفن دفتر:  37252313