اعضای هیئت علمی گروه حقوق 

1 آقای دکترمحمد جواد جعفری 
2 آقای دکتر محمد سهراب بیگ
3 آقای دکتر سعید خردمندی
4 آقای دکتر جهاندار اکبری
5 آقای دکتر حسین شیخ الملوک 
6 - آقای دکتر رسول پروین 
7 آقای دکتر قباد کاظمی
8 آقای دکتر بابک وثوقی فرد
9  آقای دکتر فرید آزادبخت
10  آقای دکتر جواد پورکرمی
11 آقای دکتر مسعود قاسمی( مدیر گروه )
12 خانم دکتر سیمین اسد زاده
13 آقای دکتر ساسان رضایی
14 آقای دکتر حسن حسینی
15 آقای دکتر یزدان نصرتی

اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی 

1    آقای دکتر حمید رضا سعیدی نژاد 
2 آقای دکتر شهرام فتاحی(مدیر گروه)
3  آقای دکتر حسن گلپایگانی
4  آقای دکتر فرامرز امجدیان
5 آقای دکتر سیروس محبی 
6  آقای دکتر ادریس بهشتی نیا
7 آقای دکتر ایرج رنجبر 
8 آقای دکتر سیامک بهرامی