اعضای هیئت علمی گروه حقوق 

1 آقای دکترمحمد جواد جعفری 
2 آقای دکتر محمد سهراب بیگ
3 آقای دکتر سعید خردمندی
4 آقای دکتر جهاندار اکبری
5 آقای دکتر حسین شیخ الملوک (مدیر گروه)
6 - آقای دکتر رسول پروین 
7 آقای دکتر قباد کاظمی
8 آقای دکتر بابک وثوقی فرد
9  آقای دکتر فرید آزادبخت
10  آقای دکتر جواد پورکرمی
11 آقای دکتر مسعود قاسمی
12 خانم دکتر سیمین اسد زاده
13 آقای دکتر ساسان رضایی
14 آقای دکتر حسن حسینی
15 آقای دکتر یزدان نصرتی

اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی 

1    آقای دکتر حمید رضا سعیدی نژاد 
2 آقای دکتر شهرام فتاحی(مدیر گروه)
3  آقای دکتر حسن گلپایگانی
4  آقای دکتر فرامرز امجدیان
5 آقای دکتر سیروس محبی 
6  آقای دکتر ادریس بهشتی نیا
7 آقای دکتر ایرج رنجبر 
8 آقای دکتر سیامک بهرامی