اعضای هیئت علمی گروه حقوق 

1 آقای دکترمحمد جواد جعفری ( مدیر گروه )
2 آقای دکتر محمد سهراب بیگ
3 آقای دکتر سعید خردمندی
4 آقای دکتر جهاندار اکبری
5 آقای دکتر حسین شیخ الملوک
6 - آقای دکتر رسول پروین 
7 آقای دکتر قباد کاظمی
8 آقای دکتر بابک وثوقی فرد
9  آقای دکتر فرید آزادبخت
10  آقای دکتر جواد پورکرمی
11 آقای دکتر مسعود قاسمی
12 خانم دکتر سیمین اسد زاده

اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی 

1    آقای دکتر حمید رضا سعیدی نژاد ( مدیر گروه )
2 آقای دکتر شهرام فتاحی 
3  آقای دکتر حسن گلپایگانی
4 آقای دکتر احسان خرمدره 
5  آقای دکتر همایون عباس آبادی
6 آقای دکتر سیروس محبی 
7  آقای دکتر ادریس بهشتی نیا
8 آقای دکتر ایرج رنجبر 
9 آقای دکتر سیامک بهرامی