چارت درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

کارشناسی حقوق
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
کارشناسی ارشد حقوق جزا
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دکترای حقوق عمومی
دکترای حقوق جزا
دکترای حقوق خصوصی
دکترای حقوق بین الملل
کارشناسی علوم سیاسی
کارشناسی ارشدعلوم سیاسی و مطالعات منطقه ای
دکترای علوم سیاسی (مسایل ایران )