ردیف نام و نام خانوادگی سمت مقطع شماره داخلی
1 اصغر صفری کارشناس رشته حقوق و علوم سیاسی کارشناسی 3139
2 مهدی حیدر زاده کارشناس رشته حقوق و علوم سیاسی کارشناسی 3134
3 بهروز سلطانی کارشناس رشته حقوق خصوصی کارشناسی ارشد و دکتری 3136
4 محمد صالح آقایی کارشناس رشته حقوق جزا و جرم شناسی و کارشناس رشته علوم سیاسی کارشناسی ارشد و دکتری 3133
5 مسعود حیدریان کارشناس رشته حقوق بین الملل و عمومی کارشناسی ارشد و دکتری 3138
6 شهاب گودینی مسئول بایگانی   3132
7 حسن جلیلی مسئول دفتر برنامه ریزی و کنترل کلاسها   3114